Βιοκλιματικά Κτίρια

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Πράσινη Δόμηση

Η Πράσινη Δόμηση ή Οικολογική Δόμηση είναι μια διαδικασία υλοποίησης οικοδομικών έργων που λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από παραμέτρους που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία ενός κτηρίου.

Σκοπός της πράσινης δόμησης είναι: Η παροχή του καλύτερου δυνατού επιπέδου διαβίωσης για τους ενοίκους του κτηρίου, με ταυτόχρονο έλεγχο και ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης που προκαλείται στο περιβάλλον.

Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε ως οδηγό τα σημεία ελέγχου του εργαλείου περιβαλλοντικής αξιολόγησης LEED for Homes, που εφαρμόζεται και εξελίσσεται στις Η.Π.Α.

Από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού ελέγχουμε τη συμβατότητα του σχεδίου μας με τις επιλογές του εργαλείου και προσαρμόζουμε όπου χρειαστεί το σχεδιασμό, ώστε να φτάσουμε το κτήριο σε υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής απόδοσης.

Οι παράγοντες που εξετάζονται κατά το σχεδιασμό ενός πράσινου κτηρίου είναι:

1. Τεχνική και Διαδικασία Σχεδιασμού (innovation & design process). Εφαρμόζονται ειδικές σχεδιαστικές τεχνικές, με κύριο το Βιοκλιματικό Σχεδιασμό, με επιδίωξη την εξαιρετική απόδοση του κτηρίου στις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου.

2. Τοποθεσία και Συνδέσεις (location & Linkages). Αξιολογείται η χωροθέτηση της οικίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο σε σχέση με την ευρύτερη κοινότητα.

3. Βιώσιμες Τοποθεσίες (Sustainable Sites). Αξιολογείται η συνολική χρήση του οικοπέδου ώστε να ελαχιστοποιείται η επίδραση της κατασκευής στην τοποθεσία.

4. Διαχείριση Νερού (water efficiency). Πρακτικές εξοικονόμησης νερού στο κτήριο και στον περιβάλλοντα χώρο.

5. Ενέργεια και Ατμόσφαιρα (energy & Atmosphere). Ενεργειακή επάρκεια, ιδιαίτερα στο κέλυφος του κτηρίου και στο σχεδιασμό του δροσισμού και της θέρμανσης. Ελαχιστοποίηση εκπομπών ρύπων.

6. Υλικά και Πόροι (materials & resources). Αποδοτική χρήση υλικών, επιλογή περιβαλλοντικά φιλικών υλικών, ελαχιστοποίηση αποβλήτων κατασκευής.

7. Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος (indoor environmental quality). Βελτιστοποίηση ποιότητας εσωτερικού αέρα με την ελαχιστοποίηση της δημιουργίας και της έκθεσης σε ρυπαντές.

8. Ενημέρωση και Εκπαίδευση (awareness & education). Εκπαίδευση του ιδιοκτήτη στη χρήση και συντήρηση των οικολογικών συστημάτων της κατοικίας του.

Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα σχεδιασμού και πιστοποίησης ενός κτηρίου μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών μας και με το σύστημα BREEAM , που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.