Ενεργειακά Έργα

 Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλούσιο ηλιακό και αιολικό δυναμικό και ενδείκνυται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές, όπως είναι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια.

en_er_1

Τα οφέλη, εκτός από οικονομικά λόγω της πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ, είναι:

  1. Ενεργειακά (εξοικονόμηση ενέργειας)

  2. Περιβαλλοντικά (μείωση των παραγόμενων ρύπων και κατά συνέπεια συμβολή στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου)

  3. Κοινωνικά (αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και προστασίας της υγείας τους λόγω των ευμενών περιβαλλοντικών συνεπειών της πράσινης ενέργειας).