Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Έργων

Η συντήρηση των φωτοβολταϊκών πάρκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματός σας, διότι προλαμβάνει ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπή της παραγόμενης ενέργειας για κάποιο χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την βελτίωση της απόδοσης του πάρκου.

syntirisi_pv

Οι μηχανικοί της Eco-Construction, με την εμπειρία που έχουν σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, αναλαμβάνουν την συντήρηση των φωτοβολταϊκών σας συστημάτων και την διόρθωση διαφόρων βλαβών που προκύπτουν κατά τη λειτουργία τους.

Στις εργασίες συντήρησης μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Ηλεκτρολογικός έλεγχος της εγκατάστασης, που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό διαφόρων ειδών σφαλμάτων και κατά συνέπεια την αύξηση της ετήσιας απόδοσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

  • Επίβλεψη της απόδοσης του φωτοβολταϊκού σταθμού από απόσταση για έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων.

  • Πλύσιμο Φ/Β συλλεκτών

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντήρηση των φωτοβολταϊκών πάρκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλισή τους, από τις περισσότερες αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες.