Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας.

Με το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο θεσμοθετείται ένας νέος ενεργειακός κανονισμός, που δίνει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθολογική ενεργειακή μελέτη των κτιρίων και που επιτρέπει τη γρήγορη και μη δαπανηρή επιθεώρηση των κτιρίων.

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία σημαντική δράση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, που έχει εφαρμογή τόσο στη βιομηχανία όσο και στον κτιριακό τομέα και αφορά όλες τις ενεργειακές τεχνολογίες.

 Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας σε ένα ενεργειακό σύστημα, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, μία ενεργειακή επιθεώρηση περιλαμβάνει τα εξής:

• καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των χαρακτηριστικών τους

• εκτέλεση κατάλληλου προγράμματος μετρήσεων σημαντικών ενεργειακών και άλλων μεγεθών

• επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων

• προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση την ανωτέρω ενεργειακή ανάλυση

 Με τη διενέργεια μιας ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βιομηχανία ή το κτίριο από ενεργειακής άποψης και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα, από την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.

Οι πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές μηχανικοί της Eco-Construction έρχονται στο χώρο του ακινήτου σας κατόπιν συνεννόησης για να πραγματοποιήσουν την ενεργειακή επιθεώρηση και να εκδώσουν το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), για κτίρια, για λέβητες και εγκαταστάσεις θέρμανσης και για εγκαταστάσεις κλιματισμού.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.);

Το Π.Ε.Α. είναι ένα επίσημο έγγραφο που κατηγοριοποιεί τα κτίρια ανάλογα με την ενέργεια που καταναλώνουν από τα ενεργειακά καλύτερα (Α+) έως τα πολύ ενεργοβόρα (Η). Εκδίδεται από πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Πότε απαιτείται η έκδοση Π.Ε.Α.;

(α) μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου,
(β) μόλις ολοκληρωθεί η ανακαίνιση υφισταμένου κτιρίου  της οποίας ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το 25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου,
(γ) για την πώληση ενός κτιρίου,
(δ) για την ενοικίαση (μόνο για νέα σύμβαση) αυτοτελούς κτιρίου,
(ε) για την ενοικίαση (μόνο για νέα σύμβαση) τμήματος κτιρίου,
(στ) για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» (πριν και μετά τις επεμβάσεις)